HỖ TRỢ VỀ KỸ THUẬT

0252.3636 333

0252.2210 718

Thời gian còn lại của cuộc thi
Kết quả cuộc thi
1. Thông báo Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023 (Đợt 1)

31/05/2023

2. Quyết định Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023 (Đợt 1)

06/06/2023

3. Thông báo Kết quả Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023 (Đợt 2)

31/07/2023

4. Quyết định Công nhận kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023 (Đợt 2)

08/08/2023

Thông báo của ban tổ chức
1. Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023

28/03/2023

2. Quyết định Thành lập Ban Tổ chức và Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023

31/03/2023

3. Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2023

03/04/2023

4. Phát động, hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2023 (đợt 1)

05/04/2023

5. Công văn đôn đốc, tiếp tục hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2023 (đợt 1)

08/05/2023

6. Công văn phát động, hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2023 (đợt 2)

12/06/2023

7. Công văn đôn đốc, tiếp tục hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2023 (đợt 2)

03/07/2023

8. Giấy mời Tham dự Hội nghị Tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật” trên địa bàn tỉnh năm 2023

11/08/2023